RVV-ontheffing wegen in beheer waterschap

Beschrijving

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) zijn Nederlandse verkeersregels en verkeerstekens geregeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over borden voor een eenrichtingsweg of een fietspad. Voor een aantal van deze borden kan ontheffing worden aangevraagd bij de wegbeheerder.
Waterschap Rivierenland is beheerder van de wegen gelegen buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met uitzondering van de provinciale wegen en rijkswegen.  Het waterschap is voor deze wegen het bevoegd gezag voor wat betreft de Wegenverkeerswet 1994 en het RVV 1990. Ook heeft het waterschap de bevoegdheid van de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Molenwaard overgedragen gekregen om ontheffingen te verlenen voor het berijden van 15-tonswegen binnen de bebouwde kom. Het waterschap hanteert voor de wegen binnen de bebouwde kom hetzelfde beleid als voor de wegen buiten de bebouwde kom. Het waterschap kan ontheffing verlenen voor:

  • wegen gesloten voor alle (gemotoriseerd) verkeer
  • wegen gesloten voor verkeer zwaarder dan 15 ton
  • fietspaden
  • voetpaden

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag  zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving). Aan het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging of derden-ontheffing zijn geen kosten verbonden.

Bijzonderheden

Verzoeken om ontheffing worden getoetst aan het  “Ontheffingenbeleid ten aanzien van verkeersmaatregelen” vastgesteld door het dagelijks bestuur bij besluit van 9 november 1993. Er wordt gekeken naar de reden waarom een verkeersmaatregel is ingesteld en vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld. Daarbij wordt aan de hand van de volgende criteria een verdere afweging gemaakt:

  • de aanvrager moet de noodzakelijkheid tot ontheffingverlening aantonen (bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden),
  • ontheffing wordt verleend als bepaalde percelen niet op een andere wijze bereikbaar zijn,
  • ontheffing wordt niet verleend voor een kortere route,
  • ontheffing wordt ook niet verleend voor tijdbesparing,
  • ontheffing wordt verleend, indien een restrictieve handhaving van de verkeersmaatregel leidt tot een onevenredig zwaar economisch nadeel voor de aanvrager,
  • ontheffing wordt verleend als de nadelige gevolgen door het verbinden van voorschriften aan de ontheffing, kunnen worden ondervangen.

Structurele ontheffingen (voor onbepaalde tijd) kunnen worden afgegeven tot een maximum van 30 ton, ongeacht het maximale laadvermogen van het voertuig.

Aanpak

Een verkeersontheffing vraagt u aan met het Aanvraagformulier RVV.

Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en met de bijbehorende bijlagen opsturen naar: Waterschap Rivierenland, ter attentie van Afdeling Vergunningen, postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw aanvraag ook digitaal indienen via email: vergunningen@wsrl.nl.

Indien u al een geldige RVV-ontheffing heeft, kunt u door middel van het meldingsformulier kentekens wijzigen, toevoegen of verwijderen aan/van uw ontheffing. Hiervoor moet u gebruik maken van het wijzigingsformulier RVV. U moet het formulier volledig invullen, ondertekenen en digitaal indienen via email: vergunningen@wsrl.nl.
In sommige gevallen is het mogelijk om (eenmalig) een derde, bijv. een bezoeker of leverancier, gebruik te laten maken van uw ontheffing. Dit moet u bij uw ontheffingsaanvraag aangeven en motiveren. Indien wij hiermee instemmen, nemen wij extra voorschriften op in de ontheffing.

Om een formulier in PDF-formaat te openen, te lezen en te downloaden, heeft u de Acrobat Reader nodig.