Versterk nu het dijkleger in Altena

19 oktober 2018 Waterschap Rivierenland zoekt mensen die in tijden van hoogwater, samen met onze medewerkers, over de rivierdijken willen patrouilleren om schades op te sporen. Die kunnen we dan snel herstellen. Zo draagt u als bewoner van het Land van Altena uw steentje bij aan veilige dijken in dit gebied.
Dit najaar staat de Merwede lager dan ooit. In januari stond het water bij Woudrichem nog hoog tegen de kades.

In tijden van (zeer) hoog water op de rivieren is het van levensbelang dat de rivierdijken in goede staat blijven. Daarvoor is het nodig dat juist dán de dijken langs de Merwede en de Bergse Maas nauwkeurig in de gaten worden gehouden, dag en nacht. Er kunnen immers beschadigingen optreden door bijvoorbeeld drijfvuil. Of door kwelwater dat zand onder de dijk wegspoelt. Met dijkpatrouilles kunnen we dit soort situaties snel opsporen en maatregelen treffen.

In zulke tijden – die zich gelukkig niet vaak voordoen – hebben we als waterschap veel mensen nodig voor de dijkbewaking. We zoeken daarom versterking van ons dijkleger: bewoners uit het gebied van Altena die vanuit de dijkpost in Sleeuwijk willen patrouilleren over de dijken. Elke dijkpatrouille bestaat overdag uit drie personen: een medewerker van het waterschap en twee vrijwilligers. ’s Avonds rijden patrouilles van twee personen over de dijken.

Wat houdt het in om dijkwacht te zijn?

Een dijkwacht – man of vrouw – doet bij nacht en ontij zijn of haar werk. U moet dus over een goede fysieke conditie beschikken en ten minste 18 jaar zijn. Patrouilleren gaat te voet en per auto. Het dijkvak dat een dijkwacht is ongeveer 10 km lang. We weten een aantal dagen vooraf wanneer een hoogwatergolf het rivierengebied passeert. Op dat moment roepen we het dijkleger op om in actie te komen.

Wat staat ertegenover?

Er is een financiële vergoeding voor de uren dat u patrouille loopt en ook voor het bijwonen van (trainings)bijeenkomsten. Gemiddeld zal dit laatste twee keer per jaar zijn. Het waterschap stelt uiteraard persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar en er is een reiskostenvergoeding.

Dijkbewakingsorganisatie

Het dijkleger is onderdeel van de dijkbewakingsorganisatie van Waterschap Rivierenland. Het gebied van het waterschap is onderverdeeld in zes regio’s. Elk met een eigen dijkpost, met de voorraad noodmaterialen, communicatiemiddelen, etc.  Deze organisatie wordt actief wanneer de rivieren bepaalde waterhoogten bereiken. Hoe hoger het waterpeil, hoe meer mensen erbij worden betrokken.

Interesse?

Heeft u interesse om dijkwacht te worden bij Waterschap Rivierenland, of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Hans Knotter, specialist Waterkeringen bij het bedrijfsbureau. Dit kan per email of telefonisch (06- 10 13 13 26) of via de website.