Waterbeheer

Op verschillende plekken in het rivierengebied werken wij aan beheer, maatregelen en projecten op het gebied van waterbeheer.

Projecten en werkzaamheden

Stuwen en gemalen

In het beheersgebied van Waterschap Rivierenland zijn honderden gemalen en stuwen. Deze gemalen en stuwen zorgen voor een goed waterbeheer. Hierdoor kan het waterschap een van tevoren vastgesteld waterpeil blijven handhaven. Preventief onderhoud is nodig om installaties, gemalen en stuwen in goede staat te houden. Daarnaast wordt een gedeelte gerenoveerd zodat ze voldoen aan NEN- en ARBO-normen. Het waterschap werkt aan het verder automatiseren van stuwen en gemalen. Hierdoor kunnen ze op afstand worden bediend. Dit scheelt in menskracht en er kan sneller en adequater worden bijgestuurd. Bijvoorbeeld in geval van storingen of extreme weersomstandigheden. Zo wordt de kans op wateroverlast kleiner tegen minder maatschappelijke kosten.

Maatregelen voor afvoer regenwater

Daarnaast neemt het waterschap maatregelen die zorgen voor een snellere en efficiëntere afvoer van regenwater. Deze maatregelen bestaan onder meer uit het aanpassen van gemaalcapaciteit, duikers en het renoveren /automatiseren van stuwen en schuiven.

Aanleg waterberglocaties, natuurvriendelijke oevers (nvo's) en vistrappen

Ook worden waterbergingslocaties ingericht. Het waterschap legt natuurvriendelijke oever (nvo's) en waterberging-percelen aan. Natuurvriendelijke oevers zijn breed en lopen flauw af. Hierdoor bieden ze meer ruimte voor water dan watergangen met traditionele steile oevers.

De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) en de nationale Flora- en Faunawet stellen eisen aan de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. De aanleg van nvo's en vistrappen draagt hieraan bij. Door de zeer flauwe oevers ontstaat een gevarieerdere ecologie. Vistrappen zorgen ervoor dat vissen ongestoord stuwen en gemalen kunnen passeren. Zo kunnen ze naar bovenstroomse paaiplekken trekken.

Bestrijding exoten

Op verschillende plekken in het rivierengebied werkt het waterschap aan de bestrijding van exoten. Dit zijn planten en dieren die zijn geïmporteerd uit verre landen. In sommige gevallen verdringen deze exoten andere planten en dieren en veroorzaken daardoor overlast. Zo kunnen in zomer en najaar sommige waterplanten zo sterk groeien, dat de sloot of waterplas gaat dichtzitten. De water aan- en afvoer stagneert en de waterkwaliteit verslechtert. Lees meer hierover in onze Beleidsnota Bestrijding inheemse en exotische plaagsoorten.

Waterplannen en toetsing ruimtelijke plannen gemeenten

Het waterschap en gemeenten werken samen aan (water)plannen. Door uitbreiding van dorpen en steden komt er meer verhard oppervlak. Regenwater stroomt hierdoor sneller weg. Het waterschap toetst daarom ruimtelijke plannen van gemeenten op het aanleggen van extra opvang (retentie) voor regenwater zodat dat regenwater tijdelijk kan worden vastgehouden.


Meer informatie

Lees meer over onze kerntaken:

Lees meer over

Schoon water Voldoende water