Versterking regionale keringen

Naast de primaire waterkeringen langs de grote rivieren beheert Waterschap Rivierenland regionale waterkeringen. Onder deze noemer vallen:

  • de zomerkades in de uiterwaarden van de grote rivieren
  • de dijken langs de Linge
  • een aantal compartimenteringsdijken (keren niet rechtstreeks wat, maar spelen een rol wanneer elders een dijk doorbreekt)
  • de dijken langs het Merwedekanaal en het Kanaal van Steenenhoek
  • de boezemkades in de Alblasserwaard

In de keur is vastgelegd welke dijken en kades Waterschap Rivierenland precies beheert.

Landschapselementen

Primaire waterkeringen zijn aangewezen in de Waterwet. Regionale keringen zijn aangewezen in provinciale verordeningen met uitzondering van de zomerkades. Aan waterkeringen zijn ook nog functies toegevoegd, zoals wegen of fietspaden, agrarisch of recreatief gebruik, aanlegplaats voor de (plezier-) scheepvaart, etc. Vaak worden regionale waterkeringen beschouwd als waardevol landschapselementen. In sommige gebieden vormen ze een belangrijk onderdeel van het woon- en leefmilieu en is langs de kaden en dijken veel bebouwing geconcentreerd.

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

In het gebied van Waterschap Rivierenland zijn de boezemkades in de loop van de jaren vaak opgehoogd om het water te kunnen keren. Onderzocht wordt nu ook of deze stabiel genoeg zijn. Onlangs is de toetsing van 237 kilometer kades langs de boezemwateren en kanalen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden afgerond. Bijna de helft blijkt niet te voldoen aan de normen, die in de provinciale verordening zijn vastgelegd.
Om 14 km als ‘urgent te verbeteren' aangeduide kades aan te pakken, starten we met de meest urgente trajecten: de Molenkade in Groot-Ammers, de kade van de Giessen bij Noordeloos en de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk.

Voor de overige kades lijkt het ophogen en verbreden de meest voor de hand liggende oplossing. Maar voor de Overwaard en de Nederwaard wordt nu eerst onderzocht of de belasting van de kades niet kan worden verminderd door het nemen van maatregelen in het watersysteem (voorbeeld: een extra gemaal plaatsen), zodat er minder kades hoeven te worden verbeterd. Deze watersysteemmaatregelen worden samen met de dan nog noodzakelijke kadeverbeteringen, vastgelegd in een ‘Integraal Verbeterprogramma Alblasserwaard en Vijfheerenlanden'

Klik op de kaart om deze te vergroten.

Overzichtskaart afgekeurde keringen

Lees meer over

Veilige dijken