Maaien

Maaien is belangrijk. Daarmee voorkomt Waterschap Rivierenland dat sloten en weteringen dichtgroeien en wateroverlast ontstaat. Bij droogte kan er voldoende water worden aangevoerd. Op dijken is het belangrijk dat de grasmat sterk is.

We maaien sloten, weteringen en dijken in het gehele werkgebied. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden maait het waterschap ook de wegbermen en wegsloten. Het waterschap is in dit gebied de wegbeheerder op alle wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de rijks- en provinciale wegen.

Planning maaiwerkzaamheden: maaikalender

Sloten en weteringen worden gemiddeld twee keer per jaar gemaaid. De eerste maaibeurt vindt plaats tussen 1 juni en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 september en 15 oktober. Zo nodig wordt in de zomerperiode (16 juli- 31 augustus) extra gemaaid. In het gebied Alm en Biesbosch vindt de tweede maaibeurt plaats tussen 16 september en 15 november en een eventuele extra maaibeurt tussen 15 juli en 15 september.

Over het algemeen wordt tijdens de eerste maaibeurt alleen het natte profiel gemaaid en later het gehele profiel. Weersomstandigheden kunnen reden zijn om af te wijken van deze planning. Een deel van de maaiwerkzaamheden wordt in eigen beheer uitgevoerd en een deel wordt uitgevoerd door opdrachtnemers.Een overzicht van te maaien watergangen vindt u in de maaikalender.

Dijken en kades

Dijken en kades worden twee keer per jaar gemaaid. De eerste maaibeurt vindt plaats tussen 15 juni en 1 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 september en 15 september.

Wegbermen en wegsloten (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)

De wegbermen worden twee keer per jaar gemaaid. Het onderhoud aan de wegbermen vindt plaats tussen 1 juni en 15 juli en tussen 1 september en 15 oktober. De wegsloten worden tussen 15 september en 1 november gemaaid.

Woekerende waterplanten

In zomer en najaar kunnen sommige waterplanten zo sterk groeien, dat de sloot of waterplas gaat dichtzitten. De water aan- en afvoer stagneert en de waterkwaliteit verslechtert. Lees meer hierover op onze webpagina Woekerende waterplanten.