Zienswijze

Bent u als belanghebbende of als ingezetene niet eens met een schriftelijk ontwerpbesluit van het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap? Dan kunt u hiertegen een zienswijze indienen. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het ontwerpbesluit is betrokken.

Voorwaarden

U kunt een zienswijze indienen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een ontwerpbesluit genomen die via een advertentie bekend is gemaakt in het Waterschapsblad van Waterschap
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het ontwerpbesluit betrokken of u bent ingezetene van ons beheersgebied. Bij sommige ontwerpbesluiten kunnen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen.
  • U kunt een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit (6 weken). De start en einde van deze termijn is kenbaar gemaakt in de advertentie van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit in het betreffende Waterschapsblad Waterschap Rivierenland.

Aanpak

U kunt uw zienswijze over het ontwerpbesluit  schriftelijk, digitaal of mondeling maken.

Het waterschap brengt degene die een zienswijze heeft ingediend op de hoogte van het genomen besluit en van de wijze waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt in dit besluit.

Digitaal

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via het e-formulier Zienswijze. Bij Waterschap Rivierenland kunt u inloggen met uw DigiD (voor particulieren) en eHerkenning (voor ondernemers). Gebruik hiervoor het e-formulier Zienswijze met DigiD of het e-formulier Zienswijze met eHerkenning.

Meer informatie over DigiD.

Let op: ondersteunt uw browser geen javascript? Dan werken de e-formulieren niet. Gebruik dan Formulier Zienswijze in word formaat dat u kunt invullen, printen en opsturen.

Schriftelijk

U kunt uw brief richten aan: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN TIEL.

U kunt hiervoor ook het Formulier Zienswijze in word-formaat gebruiken.

Mondeling

Voor uw mondelinge zienswijze kunt u terecht bij de ambtenaar werkzaam bij het waterschap die het dossier in behandeling heeft. Wie dit is, onder welk telefoonnummer en tot wanneer u deze persoon kunt bereiken, is kenbaar gemaakt in de advertentie van de terinzagelegging van het ontwerp-besluit in het betreffende Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland.

Alle schriftelijke ontwerpbesluiten en beslissingen maakt Waterschap Rivierenland elektronisch bekend. Een overzicht van alle bekendmakingen vindt u op deze website.