Regelen en aanvragen

Hier vindt u een overzicht van diensten van het waterschap. Heeft u een watervergunning nodig? Of wilt u een zienswijze indienen tegen een ontwerpbesluit van het waterschap? Hier bent u aan het goede adres.

Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via T, (0344) 64 90 90. Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen.

Vergunningen

Bewoners bij dijkhuis

Als u iets wilt maken of doen in of bij water, een waterkering of een weg van het waterschap, heeft u mogelijk een vergunning nodig.

Vergunningen

Watertoets

Foto van waterberging

De watertoets is verplicht voor overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.

Watertoets

Subsidies

Foto van eigenaar van boomgaard

Een overzicht van subsidies die worden verstrekt door waterschap Rivierenland.

Subsidies

Bezwaar

Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

Bezwaar

Klacht

Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen.

Klacht

Vergoeding van nadeel

Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Dan kunt u vergoeding aanvragen.

Vergoeding van nadeel

Vergoeding van nadeel

Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Dan kunt u vergoeding aanvragen.

Vergoeding van nadeel

Onafhankelijke mediator

Waterschap Rivierenland heeft een onafhankelijke mediator om te bemiddelen in conflicten.

Varen

Voor gemotoriseerd (varen) op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard is toestemming nodig van het waterschap.

Varen