Klacht

Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren. Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt of dat u aan het lijntje gehouden wordt. Ook als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent, kan dit reden zijn om een klacht in te dienen.

U kunt geen klacht indienen omdat u bijvoorbeeld geen vergunning krijgt voor het bouwen van een schuur of voor het houden van een evenement. Daarvoor bestaan er een speciale bezwaar- en beroepsprocedure.

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan in kwestie. Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen als het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

Het waterschap handelt de klacht in principe binnen tien weken af. Deze termijn mag een keer met vier weken verlengd worden. Bent u ontevreden over uw klachtafhandeling dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Voorwaarden

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een ambtenaar of een bestuurder zich in een bepaalde aangelegenheid tegen u of een ander heeft gedragen. Een schriftelijke klacht moet aan een aantal eisen voldoen:

  • op het moment van indiening van de klacht is er nog geen jaar verstreken na de gedraging;
  • u moet uw naam en adres vermelden, de gedraging voldoende omschrijven, aangeven tegen wie de klacht wordt ingediend en/of de reden waarom de klager bezwaar heeft tegen de gedraging;
  • het belang van de klager of het gewicht van de gedraging mag niet 'kennelijk onvoldoende' zijn;
  • er stond voor de klager niet een andere mogelijkheid open om zijn klacht naar voren te brengen, via een klachtprocedure (bijv. bij een klachtencommissie), via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure.

Aanpak

Digitaal

U kunt ook digitaal een klacht indienen via het e-formulier Klacht. Bij Waterschap Rivierenland kunt u inloggen met uw DigiD (voor particulieren) en eHerkenning (voor ondernemers). Gebruik hiervoor het e-formulier Klacht met DigiD of het e-formulier Klacht met eHerkenning.

Meer informatie over DigiD.

Let op: ondersteunt uw browser geen javascript? Dan werken de e-formulieren niet. Gebruik dan Formulier indienen klacht in word formaat dat u kunt invullen, printen en opsturen.

Schriftelijk

U kunt uw brief richten aan: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland ter attentie van de klachtencoördinator, Postbus 599, 4000 AN TIEL. Vermeld in uw brief in ieder geval:

  • uw naam, adres, telefoonnummer, datum en ondertekening
  • een omschrijving in uw eigen woorden van datgene waar u het niet mee eens bent, of wat er is voorgevallen. Daarbij is het verstandig om kopieën van brieven of andere documenten die betrekking hebben op de klacht mee te sturen.

De klachtencoördinator

U kunt zich voor klachten ook direct wenden tot de klachtencoördinator, bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 0344 – 649 090.

Onafhankelijke mediator

Daar waar contacten tussen het waterschap en partners tot stand komen, zijn meningsverschillen mogelijk. Bij het waterschap gaat het om conflicten met burgers, bedrijven en andere overheden, te denken valt aan zienswijzen, bezwaarschriften en klachten. Dit hoeft niet altijd te leiden tot conflicten waarin juridische instrumenten worden ingezet. De oplossingsgerichte aanpak kan zorgen voor een oplossing van het conflict. Ook mediation kan in de oplossingsgerichte aanpak worden ingezet. Mediation is het door partijen zelf gezamenlijk oplossen van hun conflict(en) met behulp van een onafhankelijke derde, de mediator. Bij mediation staan de belangen van de partijen centraal, ook de niet-juridische. De mediator begeleidt de gesprekken zodanig dat de partijen tot overeenstemming kunnen komen.

Het waterschap heeft een MfN-mediator in dienst die wordt ingezet als het waterschap wil deelnemen aan een mediation. Een uitgangspunt van mediation is dat de mediator onafhankelijk is. Aangezien de mediator in dienst is van het waterschap, kan de onafhankelijkheid van de mediator een punt van discussie zijn. Dat hoeft echter niet, want waar het in een mediation vooral om gaat, is het vertrouwen tussen mediator en partijen. Dit is meer een intrinsieke kwestie, verankerd in de persoon van de mediator.

Dit betekent wel dat de voorwaarden waaronder het onafhankelijk functioneren van de mediator mogelijk is, goed geborgd moeten worden. Denk daarbij aan: instemming van de betrokken partijen, het goed regelen van de gezagsverhouding tussen de werkgever en de interne mediator en tenslotte zorgen dat de mediator zowel inhoudelijk als procesmatig geen rol bij de kwestie heeft gespeeld.

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 6 maart 2018 het statuut voor de interne mediator vastgesteld. Het statuut geeft inzicht in de verhouding tussen de werkgever en de mediator. In het statuut is onder andere opgenomen dat de mediator voor de uitvoering, het verloop en het resultaat van de individuele mediation geen verantwoording aan de werkgever is verschuldigd. Met deze bepaling wordt de onafhankelijkheid van de mediator vastgelegd.