Bezwaar

Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit).
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Aanpak

Digitaal

U kunt ook digitaal een bezwaar indienen via het E-formulier Bezwaar. Bij Waterschap Rivierenland kunt u inloggen met uw DigiD (voor particulieren) en eHerkenning (voor ondernemers). Gebruik hiervoor het e-formulier Bezwaar met DigiD of het e-formulier Bezwaar met eHerkenning.

Meer informatie over DigiD.

Let op: ondersteunt uw browser geen javascript? Dan werken de e-formulieren niet. Gebruik dan Formulier bezwaar en beroep in word formaat dat u kunt invullen, printen en opsturen.

Schriftelijk

U kunt uw brief richten aan: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN TIEL.

Bijzonderheden

Bezwaar, en dan?

U bent het niet eens met een beslissing van het waterschap en daarom hebt u een bezwaarschrift ingediend. Hier willen wij u informeren over het vervolg van de bezwaarprocedure.

Overleg

Uiterlijk binnen 2 weken na de ontvangstbevestiging krijgt u een telefoontje van één van onze medewerkers. Dit telefoontje is bedoeld om samen met u te bespreken wat de beste manier is om het bezwaarschrift af te handelen.

Wij geven er de voorkeur aan om in een nader overleg te kijken naar de mogelijkheden om tot een oplossing te komen van het bezwaar. Als dit lukt worden de afspraken vastgelegd en is verdere behandeling van het bezwaarschrift niet meer nodig.

Als in dit overleg geen oplossing mogelijk is, zal de gewone procedure worden gevolgd en het bezwaarschrift worden voorgelegd aan de adviescommissie.

Adviescommissie

De Adviescommissie Awb is een onafhankelijke adviescommissie die advies uitbrengt aan het bestuur over ingediende bezwaarschriften en klachten.

Hoorzitting

Wanneer de formele procedure wordt gevolgd, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting van een externe bezwarencommissie. De bezwarencommissie bestaat uit drie personen, die het bestuur adviseert over de beslissing op het bezwaar.

Op de hoorzitting kunt u uw bezwaar toelichten. De medewerker van het waterschap die uw bezwaar behandelt zal ook worden gevraagd een toelichting te geven. Uiteraard mag u iemand meenemen naar de hoorzitting.

Aan het einde van de hoorzitting krijgt u informatie over het verdere verloop van uw bezwaar, bijvoorbeeld wanneer u een schriftelijke ‘beslissing op bezwaar' kunt verwachten. Van de hoorzitting wordt een kort zakelijk verslag gemaakt.

Geen hoorzitting

Naar de hoorzitting komen is niet verplicht. Als u niet wilt komen, laat u het ons dan wel tijdig weten. Ook kan het zijn dat uw bezwaar zo duidelijk is dat geen toelichting nodig is. In dat geval kunnen we deze stap dan overslaan en een beslissing nemen.

Is de beslissing waartegen u bezwaar heeft gemaakt geldig?

Ja, zolang u geen uitslag op uw bezwaar heeft, blijft de eerste beslissing geldig.

Het maakt niet uit dat u bezwaar of beroep heeft ingesteld. Dit geldt voor alle besluiten, ook als er een last onder dwangsom is opgelegd. Opschorten/schorsen van een besluit moet u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen. Op http://www.rechtspraak.nl/ leest u hier meer over.

Wanneer krijgt u de beslissing op uw bezwaar?

Meestal krijgt u binnen twaalf weken na afloop van de bezwaartermijn onze beslissing op uw bezwaar. Dit krijgt u schriftelijk van ons. Als wij meer tijd nodig hebben krijgt u bericht dat het (maximaal) zes weken langer duurt.of nóg langer met uw instemming.

Als u de beslissing op het bezwaar heeft gekregen, is de bezwaarprocedure afgerond.

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar?

Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. In beroep gaan betekent dat u de rechter vraagt om een oordeel te geven over onze beslissing op uw bezwaar.

Hoe u beroep aantekent staat in de beslissing op bezwaar. Uw beroepschrift moet aan dezelfde eisen voldoen als een bezwaarschrift

Kosten

Als u in beroep gaat, betaalt u griffierechten. Als de rechter u gelijk geeft, kunt u kosten van ons vergoed krijgen. U moet daar zelf om vragen.

Tot slot

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwarencommissie, mevrouw Colijn. Zij is te bereiken op dinsdag, woensdag en vrijdag, telefoonnummer 0344-649441, of met mevrouw Copier (ma-di-do) op telefoonnummer 0344-649146.

Alle schriftelijke ontwerpbesluiten en beslissingen maakt Waterschap Rivierenland elektronisch bekend. Een overzicht van alle bekendmakingen vindt u op deze website.