Wegenbeheerplan 2016 - 2021

19 februari 2016 In een groot deel van het westen van Nederland hebben waterschappen niet alleen de verantwoordelijkheid voor de waterlopen, maar ook voor de plattelandswegen buiten de bebouwde kom. Waterschap Rivierenland heeft ongeveer 600 km aan wegen in het beheer en onderhoud in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De laatste decennia heeft Waterschap Rivierenland er veel aan gedaan om die wegen duurzaam veiliger te maken. Met goede resultaten. Het aantal verkeersslachtoffers is beduidend afgenomen! Aan de hand van diverse thema’s is een nieuw beheerplan wegen opgesteld.

Belangrijk punt is dat alle thema’s ook speciale aandacht krijgen uit de hoek van innovatie en Duurzaamheid. Vandaag de dag is innovatie steeds meer van toepassing en onderwerp van gesprek. Vanwege het milieu en financiën is Duurzaamheid eveneens een centraal onderwerp in het wegenbeheerplan. 

3 Pijlers

Aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe en aangepaste wetgeving, is in het wegenbeheerplan invulling gegeven aan het  beleid tot 2021. Het wegenbeheerplan is op 19 februari 2016 vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland.

Dit wegenbeheerplan kent  drie pijlers.

1. Koers houden in het huidige beleid. Niet stil staan bij het oude beleid, maar doorgaan op de ingeslagen weg met daarbij speciale aandacht voor de verkeersveiligheid. De succesfactoren extra benutten. 

2. Daarnaast bieden duurzaamheid en innovatie steeds meer kansen, ook voor de wegentaak.  Daarom zetten we in algemene zin in op dit onderwerp. Tevens werken we bij dit onderdeel  aan concrete projecten om ook daadwerkelijk duurzaamheid en innovatie handen en voeten te geven. 

3. De derde pijler is samenwerken. Het is goed om vooruit te kijken naar de samenwerking en afstemming in de regio. De huidige samenwerking in de regio is constructief maar wordt niet optimaal benut. De kennis en expertise van de verschillende wegbeheerders kan beter worden gedeeld. Daarnaast is het ook van groot belang de rol van het waterschap in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden helder te formuleren en de kansen te benutten.

 U kunt de hoofdlijnen van het wegenbeheerplan 2016-2021 in vogelvlucht zien in een aantrekkelijke webversie

 Ook de volledige tekst van het wegenbeheerplan 2016-2021 is als pdf beschikbaar.