Waterbeheerprogramma 2016-2021 'Koers houden, kansen benutten'

Op 27 november heeft het bestuur van Waterschap Rivierenland het Waterbeheerprogramma 2016-2021 vastgesteld, met als titel Koers houden, kansen benutten. Met dit programma blijft het waterschap op koers om het rivierengebied veilig te houden tegen overstromingen, om voldoende en schoon water te hebben en om het afvalwater effectief te zuiveren. Bij de uitvoering van het programma bewegen we mee met veranderingen om ons heen en benutten we kansen die zich voordoen in de regio. Het waterbeheerprogramma beschrijft wat wij in de planperiode (2016-2021) willen bereiken en hoe we dat willen doen. Het gaat in op 22 december 2015 en heeft een looptijd van zes jaar.

In de webversie van het waterbeheerprogramma kunt u in vogelvlucht bekijken wat we de komende jaren gaan doen. Klik hiervoor op onderstaande afbeelding:    

 Elk jaar komt er een jaarbericht uit over het voorafgaande jaar. Met concrete voorbeelden van uitvoeringsmaatregelen en projecten. Ze geven een beeld van waar we staan. Ligt het waterschap op koers om de gestelde doelen te bereiken? Welke bijzonderheden zijn er te vertellen over het afgelopen jaar? Nieuwsgierig geworden? Klik op onderstaande afbeeldingen om de jaarberichten te bekijken.

2016

2015

Speerpunten

Veel dijkverbeteringen

waterveiligheid

In het waterbeheerprogramma staat bescherming tegen overstromingen voorop. In de komende jaren zullen veel dijkverbeteringen in het rivierengebied plaatsvinden. Daarbij houdt het waterschap rekening met nieuwe normen voor waterveiligheid en met de belangen van de omgeving.  Dijkverbeteringen worden op veel plaatsen innovatief uitgevoerd. Hierdoor kan het waterschap de overlast voor de omgeving beperken en efficiënter werken.

Innovatie bij zuivering afvalwater

 

waterketen

Rioolwater is niet langer alleen maar afvalwater; het is ook een bron van nuttige energie en grondstoffen. In het waterbeheerprogramma neemt het waterschap zich voor steeds meer technieken toe te passen om grondstoffen en energie terug te winnen uit het afvalwater.

 

Klimaatbestendig watersysteem

watersysteem

Het waterschap is verantwoordelijk voor voldoende en schoon water in het hele watersysteem. Het waterbeheerprogramma biedt ook ruimte om in te spelen op ontwikkelingen om ons heen. Zo loopt er op dit moment nog een onderzoek naar de wateroverlast die eind augustus na extreme neerslag is opgetreden op diverse plaatsen in het rivierengebied, vooral in Hardinxveld-Giessendam, Vuren, Woudrichem, Werkendam en het landelijke gebied van Heusden en Altena. Medewerkers en bestuurders van het waterschap voeren daarover gesprekken met inwoners, agrariërs en gemeenten. De onderzoeken en gesprekken zijn gericht op het inventariseren van maatregelen die overlast bij een vergelijkbare bui kunnen beperken. Dit klimaatbestendig maken van het watersysteem is een van de aandachtspunten in het beheerprogramma.

Inspraak

In het voorjaar van 2015 heeft het ontwerp van het waterbeheerprogramma ter inzage gelegen. Het waterschap heeft toen 38 inspraakreacties ontvangen, vooral van belangenorganisaties. Dit is aanleiding geweest om het programma op een aantal punten aan te passen. De meeste inspraakreacties gaan over watersysteemmaatregelen. Er wordt bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor haalbare doelen voor waterkwaliteit en voor maatregelen tegen wateroverlast.

Voor wie

Voor het bestuur van Waterschap Rivierenland is het waterbeheerprogramma belangrijk om te kunnen sturen en om de koers te bepalen. Het programma geeft ook richting aan de interne organisatie voor de werkzaamheden voor de komende jaren.

Ook voor externe partijen is het waterbeheerprogramma van belang. We hebben elkaar nodig om waterdoelen te realiseren en kunnen in samenwerking werk met werk maken. Het werk dat we doen, doen we voor de burgers in het rivierengebied zodat ze er kunnen wonen, werken en recreëren.


Links

Naast de toegankelijke webversie van het waterbeheerprogramma staat ook het volledige Waterbeheerprogramma op deze website met de doelen, de maatregelen en de financiële consequenties van het waterbeheer voor de komende zes jaar.

Waterbeheerprogramma 2016-2021 lage resolutie hoofddocument

Waterbeheerprogramma 2016-2021 lage resolutie bijlagen

Waterbeheerprogramma 2016-2021 hoge resolutie compleet met bijlagen

De bijbehorende GGOR-kaarten vindt u hieronder: