Visbeleid

Als u wilt vissen in het rivierengebied, krijgt u te maken met Waterschap Rivierenland. Het waterschap is namelijk eigenaar van veel van het water waarin gevist wordt. Als eigenaar zijn we onder andere verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit. Een evenwichtige visstand hoort daarbij.
Vispassage Bergharen

We kunnen als waterschap de ontwikkeling van de visstand deels zelf sturen door het uitvoeren van maatregelen die het leefmilieu van de vis verbeteren, bijvoorbeeld door de aanleg van vispassages en natuurvriendelijke oevers. Ook het wegvangen en uitzetten van vis door sport- en beroepsvissers beïnvloedt de visstand. Het is belangrijk dat dat gebeurt op een manier die aansluit bij de waterkwaltiteitsdoelen van het waterschap. Daarom toetsen wij het visplan dat door de visstandbeheercommissie aan ons voorgelegd wordt. 

Visrechten

De visrechten voor het rivierengebied worden door het waterschap via huurovereenkomsten uitgegeven aan koepelorganisaties voor sportvisserij of aan beroepsvissers. Als individuele sportvisser kunt u zich richten tot een koepelorganisatie. Kaarten met uitgegeven visrechten staan in de rechterkolom op deze pagina.

Visstandbeheercommissie Rivierenland

De koepelorganisaties en beroepsvissers zijn vertegenwoordigd in visstandbeheercommissies (VBCs). In het rivierengebied is dat VBC Rivierenland. Deze is op 13 december 2012 van start gegaan. Op de website www.visstandbeheercommissie.nl  van Sportvisserij Nederland kunt u meer lezen over de werking van VBC's.

Visplan

De VBC stelt een visplan op; het waterschap adviseert hierover. Uiteindelijk legt de VBC het visplan ter goedkeuring voor aan het waterschap. Het toetsingskader voor het visplan vindt u hieronder. De delen A en B zijn bedoeld als achtergrondinformatie. Deel C bevat concrete richtlijnen voor de inhoud van het visplan.

3 web

Metingen

Om te weten hoe het staat met de visstand, monitoren we regelmatig de visstand en de waterkwaliteit. De monitoringsresultaten kunnen gebruikt worden bij het opstellen van een visplan. U kunt de monitoringsrapporten hier in zien:

Visbeleid

Een goede waterkwaliteit vraagt om een goede samenwerking tussen waterschap en visserijpartners. Het beleid rond de uitgifte van visrechten en de eisen die aan het visplan gesteld worden, is geregeld in de nota Vissen met beleid (4776 kB)uit februari 2010.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de toetsing van de visplannen, kunt u contact opnemen met Maarten Koppen,  telefoon 0344 - 64 92 31, email m.koppen@wsrl.nl

 

Alternatief