Streefpeilenplan Linge, Merwedekanaal en Zouweboezem

6 december 2017 Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 3 oktober 2017 ingestemd met de herziening van het streefpeilbesluit van de Linge en het peilbesluit van de Zederikboezem (Onder het peilbesluit Zederikboezem vallen het Merwedekanaal en de Zouweboezem.) De beide besluiten zijn opgegaan in het nieuwe streefpeilenplan Lingesysteem.

Het gebied

 Het gebied bestaat uit de Linge (inclusief het Kanaal van Steenenhoek), de Zouweboezem en het Merwedekanaal. Het ligt in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. 

Niet bevaarbare deel van de Linge

De Linge begint bij  Doornenburg waar water ingelaten kan worden vanuit het Pannerdensch kanaal. Vervolgens stroomt de Linge door de Over- en Neder-Betuwe richting Tiel. De Linge is in dit deel gekanaliseerd en is de centrale ader voor aan- en afvoer van water. Door de dertien stuwen in dit deel is de Linge niet bevaarbaar.

 

Bevaarbaar deel van de Linge

De Linge gaat onder het Amsterdam-Rijnkanaal door en volgt haar natuurlijke loop door de Culemborger- en Tielerwaarden richting Gorinchem. Vanaf Geldermalsen komen er geen stuwen meer voor in de Linge. Dit deel is bevaarbaar voor beroeps- en recreatievaart. Naast de aan- en afvoerfunctie heeft de Linge  hier ook een boezemfunctie; dat wil zeggen dat bij extreme neerslag hier water van het omliggende gebied kan worden geborgen.

 

Bij Gorinchem sluit het Merwedekanaal, dat begint bij Vianen, aan op de Linge die vervolgens overgaat in het Kanaal van Steenenhoek. Bij Meerkerk heeft de Zouweboezem een verbinding met het Merwedekanaal en maakt dus ook onderdeel uit van het Lingesysteem. Het eindpunt van de Linge is het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam waar het overtollige water naar de Merwede wordt afgevoerd.

Het gebied van de Linge bestaat niet alleen uit de rivierloop en de kanalen maar ook uit aangrenzende terreinen met landbouw, natuur en hier en daar bebouwing. Deze gebruiksfuncties zijn direct afhankelijk van het peil van de Linge.

Werkmethode

Voor de Linge tussen Doornenburg en Geldermalsen zijn in 2008 aan- en afvoerpeilen opgesteld. Deze peilen zijn de afgelopen tien jaar zo goed mogelijk nagestreefd. Aan de hand van de metingen, modelberekeningen en ervaringen van de peilbeheerders is het peilbeheer geanalyseerd en geëvalueerd. Uit de analyse is gebleken dat het peilbeheer in de Linge grotendeels naar wens verloopt. In het nieuwe streefpeilenplan worden daarom ook geen grote aanpassingen voorgesteld. Om de aanvoer van water in droge periodes te verbeteren zijn wel twee kleine aanpassingen van de marges boven het aanvoerpeil doorgevoerd. Deze tijdelijke verruiming van de marges draagt ook bij aan vermindering van het stroomgebruik en hebben geen effecten op de overige functies.

Voor het bevaarbare deel van de Linge was onderzoek uitgevoerd in verband met de natuurdoelen in het Lingebed. Dit onderzoek is de basis voor de nieuwe integrale afweging van het peil in dit stuwpand geweest. Daarbij is, naast de effecten op de landbouw, natuur en de watervoorziening van de naastgelegen polders, ook gelet op de effecten voor scheepvaart, recreatie en woningen in dit pand.
Op basis van de uitgevoerde analyses en gesprekken met de externe klankbordgroep hebben we vastgesteld dat vanwege de diverse belangen geen grote wijzigingen in het peilbeheer mogelijk zijn. Wel is er een kleine optimalisatie van het huidige peilbeheer vastgesteld. 

Samen met de omgeving

Het opstellen van het streefpeilenplan is gebeurd in samenspraak met de omgeving. Het waterschap heeft daarvoor gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (natuur, agrarisch, recreatie, scheepvaart en drinkwater). De externe klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar gekomen.

Vaststelling besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 3 oktober 2017 het streefpeilenplan Lingesysteem vastgesteld. Het streefpeilenplan is hiermee op 4 oktober 2017 in werking getreden. Het streefpeilenplan Lingesysteem zal geldig zijn tot de volgende herziening, naar verwachting in 2027.
De documenten vindt u hier:

Voor het Lingesysteem is een kaart beschikbaar die inzicht geeft in de verschillende Lingepanden en de voorgestelde waterpeilen en waar de waterpeilen veranderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de actualisatie van het streefpeilenplan kunt u contact opnemen met Jan van de Braak, e-mail j.vande.braak @wsrl.nl of telefoon (0344) 649208.