Streefpeilenplan Linge, Merwedekanaal en Zouweboezem

27 juni 2017 Op dit moment ligt het ontwerp-streefpeilenplan Linge ter inzage. Het is mogelijk om een zienswijze op dit plan in te dienen tot en met donderdag 10 augustus 2017.

Binnenkort zijn er informatiebijeenkomsten over het ontwerp-streefpeilenplan:

  • voor deLinge van Geldermalsen tot Gorinchem en het Merwedekanaal, inclusief Zouweboezem, van Vianen tot Hardinxveld-Giessendam  op dinsdag 4 juli 2017 in De Schildkamp in Asperen,  aanvang 19.30 uur
  • voor de Lingepanden van Doornenburg tot Geldermalsen op woensdag 5 juli 2017 in het waterschapskantoor in Tiel, van 16.00 tot 20.00 uur. Op deze bijeenkomst kunt u binnenlopen op een moment dat u schikt.

Meer informatie over het streefpeilenplan en de inspraakperiode vindt u op deze webpagina.

Actualisatie

In het najaar van 2016 is Waterschap Rivierenland begonnen met de actualisatie van het streefpeilbesluit van de Linge en het peilbesluit van de Zederikboezem. Deze beide peilbesluiten gaan in 2017 op in het streefpeilenplan Linge.

De huidige peilbesluiten zijn in te zien in het digitaal loket:

Het gebied

Het stroomgebied van de Linge ligt in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. 

Niet bevaarbare deel van de Linge

De Linge begint bij  Doornenburg waar water ingelaten kan worden vanuit het Pannerdensch kanaal. Vervolgens stroomt de Linge door de Over- en Neder-Betuwe richting Tiel. De Linge is in dit deel gekanaliseerd en is de centrale ader voor aan- en afvoer van water. Door de dertien stuwen in dit deel is de Linge niet bevaarbaar.

 

Bevaarbaar deel van de Linge

De Linge gaat onder het Amsterdam-Rijnkanaal door en volgt haar natuurlijke loop door de Culemborger- en Tielerwaarden richting Gorinchem. Vanaf Geldermalsen komen er geen stuwen meer voor in de Linge. Dit deel is bevaarbaar voor beroeps- en recreatievaart. Naast de aan- en afvoerfunctie heeft de Linge  hier ook een boezemfunctie; dat wil zeggen dat bij extreme neerslag hier water van het omliggende gebied kan worden geborgen.

 

Bij Gorinchem sluit het Merwedekanaal, dat begint bij Vianen, aan op de Linge die vervolgens overgaat in het Kanaal van Steenenhoek. Bij Meerkerk heeft de Zouweboezem een verbinding met het Merwedekanaal en maakt dus ook onderdeel uit van het Lingesysteem. Het eindpunt van de Linge is het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam waar het overtollige water naar de Merwede wordt afgevoerd.

Het stroomgebied van de Linge bestaat niet alleen uit de rivierloop en de kanalen maar ook uit aangrenzende terreinen met landbouw, natuur en hier en daar bebouwing. Deze gebruiksfuncties zijn direct afhankelijk van het peil van de Linge.

De aanpak

Bij de totstandkoming van het streefpeilenplan maken we een onderscheid tussen:

  • het traject tussen Doornenburg en Geldermalsen
  • het traject tussen Geldermalsen en Gorinchem

Tussen Doornenburg en Geldermalsen

Voor de Linge tussen Doornenburg en Geldermalsen zijn in 2008 aan- en afvoerpeilen opgesteld. Deze peilen zijn de afgelopen tien jaar zo goed mogelijk nagestreefd. Aan de hand van de metingen, modelberekeningen en ervaringen van de peilbeheerders evalueren wij het peilbeheer en passen we het zo nodig aan. Als aanpassingen nodig zijn, beschrijven we de effecten daarvan ook voor het andere gebruik van het gebied. Op deze manier maken we een integrale afweging van belangen.  

Uit de analyse is gebleken dat het peilbeheer in de Linge grotendeels naar wens verloopt. In het ontwerp-streefpeilenplan worden daarom ook geen grote aanpassingen voorgesteld. Om de aanvoer van water in droge periodes te verbeteren stellen we wel twee kleine aanpassingen van de marges boven het aanvoerpeil voor. Deze tijdelijke verruiming van de marges draagt ook bij aan vermindering van het stroomgebruik en hebben geen effecten op de overige functies. 

Tussen Geldermalsen en Gorinchem

Voor het bevaarbare deel van de Linge is recent een onderzoek uitgevoerd in verband met de natuurdoelen in het Lingebed. Dit onderzoek is de basis voor de nieuwe integrale afweging van het peil in dit stuwpand. Daarbij letten we, naast de effecten op de landbouw, natuur en de watervoorziening van de naastgelegen polders, ook op de effecten voor scheepvaart, recreatie en woningen in dit pand.

Op basis van de uitgevoerde analyses en gesprekken met de externe klankbordgroep hebben we vastgesteld dat vanwege de diverse belangen geen grote wijzigingen in het peilbeheer mogelijk zijn. Wel stellen we een kleine optimalisatie van het huidige peilbeheer voor.  

Planning

Om voor het gebied een nieuw streefpeilenplan vast te stellen doorlopen we een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fasen.

Overzicht stappen project

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

Augustus 2016

Klaar

Vaststelling uitgangspunten streefpeilenplan

Oktober 2016

Klaar

Evaluatie en onderzoek waterpeilen

November 2016

Klaar

Analyse verbeter- en knelpunten

Januari 2017

Klaar

Opstellen en uitwerken maatregelen

Maart 2017

Klaar

Opstellen ontwerp-streefpeilenplan

Mei - juni 2017

Klaar

Terinzagelegging ontwerp-streefpeilenplan

Juni - jul 2017

Start 30 juni 207

Vaststelling streefpeilenplan door waterschapsbestuur 

Oktober 2017

Samen met de omgeving

Het opstellen van het streefpeilenplan gebeurt in samenspraak met de omgeving. Het waterschap maakt daarvoor gebruik van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van agrariërs, natuurbeheerders, scheepvaart, gemeenten en provincies. 

Informatiebijeenkomsten

Het waterschap organiseert twee bijeenkomsten over het ontwerp-streefpeilenplan in de periode dat het streefpeilenplan ter inzage ligt:

  • voor het Lingepand van Geldermalsen tot Gorinchem en het Merwedekanaal, inclusief Zouweboezem, van Vianen tot Hardinxveld-Giessendam  op dinsdag 4 juli 2017 in De Schildkamp in Asperen,  aanvang 19.30 uur
  • voor de Lingepanden van Doornenburg tot Geldermalsen op woensdag 5 juli 2017 in het waterschapskantoor in Tiel, van 16.00 tot 20.00 uur. Op deze bijeenkomst kunt u binnenlopen op een moment dat u schikt.

Het is mogelijk om tijdens deze bijeenkomsten zienswijzen in te dienen.

Ontwerp-streefpeilenplan met bijlagen ter inzage

Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het streefpeilenplan ligt het ontwerp van het streefpeilenplan met bijbehorende documenten van vrijdag 30 juni 2017 tot en met donderdag 10 augustus 2017 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.
Het ontwerp-streefpeilenplan en bijlagen zijn op 29 juni 2017 gepubliceerd in Het Waterschapsblad.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerp-streefpeilenplan door het indienen van een zienswijze.
Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij de heer Jan van de Braak (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649208). Bij afwezigheid van de heer Van de Braak kunt u contact opnemen met mevrouw Judith van Tol (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649480).
Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.
Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u hier het geschikte formulier vinden.
Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt. Vaststelling van het streefpeilenplan gebeurt door het college van dijkgraaf en heemraden (naar verwachting in oktober 2017). Het streefpeilenplan zal geldig zijn tot de volgende herziening van het streefpeilenplan Linge in 2027.

Meer informatie

Voor meer informatie over de actualisatie van het streefpeilenplan kunt u contact opnemen met Jan van de Braak, e-mail j.vande.braak @wsrl.nl of telefoon (0344) 649208.