Peilbesluit Lek & Linge en peilbesluit Tielerwaard

16 augustus 2017 Begin 2017 is Waterschap Rivierenland begonnen met het opstellen van nieuwe peilbesluiten voor de gebieden Lek & Linge en Tielerwaard. De verwachting is dat in de loop van 2019 de nieuwe peilbesluiten in werking treden.

Het huidige peilbesluit Lek & Linge en Tielerwaard is in te zien in het digitaal loket. 

De gebieden

Onderstaande afbeelding toont de ligging van de gebieden Lek & Linge en Tielerwaard. Beide gebieden zijn gelegen in het meest westelijk deel van de provincie Gelderland.

Het gebied Tielerwaard is globaal begrensd door de Waal, het Merwedekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Linge. Het gebied omvat de steden Tiel, Geldermalsen en een deel van Gorinchem. De oppervlakte van het gebied is circa 17.600 ha.

Het gebied Lek & Linge is globaal begrensd door de Lek, het Merwedekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en De Linge. De Linge vormt de afscheiding tussen Lek & Linge en Tielerwaard. De stad Culemborg is gelegen in het noorden van het gebied. De oppervlakte van het gebied is circa 10.000 ha.

Aanpak

De peilbesluiten zijn opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen (de ontwerp-peilbesluiten) staat in de toelichting op de peilbesluiten hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

 

Samen met de omgeving 

Het opstellen van de peilbesluiten gebeurt in samenspraak met de omgeving. Het waterschap maakt daarvoor gebruik van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (agrarische sector, natuur, recreatie en drinkwater). De klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar gekomen: in september/oktober 2017, december 2017, april 2018 en september 2018.

Op 8 en 10 januari 2019 zijn er een informatiebijeenkomsten geweest over de ontwerp-peilbesluiten in Tiel en Beusichem.  Bezoekers kregen de gelegenheid om vragen te stellen over de ontwerp-peilbesluiten en de benodigde uitvoeringsmaatregelen.

Ontwerp-peilbesluiten met bijlagen

De peilbesluiten hebben in de periode 13 december 2018 tot en met 23 januari 2019 ter inzage gelegen.
Het ontwerp-peilbesluit Tielerwaard en bijlagen zijn op 12 december 2018 gepubliceerd in het Waterschapsblad nr. 12048 op www.overheid.nl en daar in te zien.
Het ontwerp-peilbesluit Lek & Linge en bijlagen zijn op 12 december 2018 gepubliceerd in het Waterschapsblad nr. 12055 op www.overheid.nl en daar in te zien.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt. Vaststelling van het peilbesluit (naar verwachting in juni 2019) gebeurt door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. De peilbesluiten zullen geldig zijn tot de volgende herzieningen van het peilbesluit  Tielerwaard en het peilbesluit Lek en Linge.

Planning

Om voor het gebied de nieuwe peilbesluiten vast te stellen doorloopt het waterschap een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases.

Overzicht stappen project

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

eerste helft 2017

klaar

Vaststelling uitgangspunten GGOR en peilbesluiten

september/oktober 2017

klaar

Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en oppervlaktewaterregime

oktober - december 2017

klaar

Uitvoering knelpuntenanayse

januari - mei 2018

klaar

Opstellen GGOR en maatregelen peilbesluiten

juni - september 2018

klaar

Vaststelling ontwerp-peilbesluiten door het dagelijks bestuur

najaar 2018

klaar

Terinzagelegging ontwerp-peilbesluiten

13 december 2018 / 23 januari 2019

klaar

Vaststelling peilbesluiten door het algemeen bestuur

juni 2019

 

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Tielerwaard en het peilbesluit Lek & Linge kunt u contact opnemen met Jenny Otte, e-mail j.otte@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 95 48.