Keur en leggers

Waterschap Rivierenland heeft regels opgesteld om te voorkomen dat dijken en oevers beschadigd raken. Ook zijn er regels voor het onderhoud van sloten, beken, rivieren en andere waterlopen om de wateraanvoer en -afvoer in dit oppervlaktewater te waarborgen. Dat is nodig om het rivierengebied te beschermen tegen overstromingen. Deze regels worden aangeduid als de keur. Bij de keur horen kaarten met oppervlaktewateren en dijken die in beheer zijn bij het waterschap en waarop de keur van toepassing is. Deze kaarten noemen we leggers.

Wanneer heeft u met de keur te maken?

De regels in de keur hebben betrekking op het lozen, afvoeren, onttrekken of aanvoeren van grondwater en water uit sloten en andere watergangen. Ook kent de keur verbodsbepalingen over zaken die niet mogen in of bij dijken en wateren. Iedereen die werkzaamheden uitvoert of activiteiten plant in en bij dijken en wateren, heeft met de keur te maken.

Als u werkzaamheden wilt uitvoeren in een zone die op onze legger wateren of op de leggers waterkeringen (dijken) staan, moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen, ligt aan het soort werk en de wijze waarop u het wilt uitvoeren. De gevallen waarbij u geen watervergunning hoeft aan te vragen maar kunt volstaan met een melding, staan beschreven in de algemene regels van de keur.

De keur en algemene regels keur kunt u vinden in onze Regelgeving-module.

Leggers

Op de leggers staan alle oppervlaktewateren en dijken aangegeven die in beheer zijn bij het waterschap en waarop de keur van toepassing is. Lees meer hierover op de volgende webpagina's:

Recente en actuele wijzigingen van de leggers

Regelmatig moeten leggers geactualiseerd worden.

Controle van de regels

Het waterschap controleert of de regels uit de keur worden nageleefd. Dat is nodig voor een veilige en gezonde leefomgeving. De controles vinden het hele jaar door plaats. Als een toezichthouder van het waterschap bij u een situatie aantreft die in strijd is met de keur, nemen we contact op en bespreken wat er nodig is om alsnog aan de regels te voldoen. Als de overtreding blijft bestaan, kan het waterschap een boete opleggen.

Links naar keur en beleidsregels