Beleid

Het waterschap zorgt voor droge voeten en voldoende schoon water. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. Zowel Europees (onder andere Kaderrichtlijn water), nationaal (onder andere Nationaal Bestuursakkoord Water) als regionaal (onder andere peilbesluiten). Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid en regels. Op basis hiervan stelt het waterschap het beheer en maatregelen vast.

Keur en legger

Tuinder bij sloot met sproei installatie

De keur bevat regels rond dijken en watergangen. Op de Leggers staan de watergangen en dijken waarop de Keur van toepassing is.

Keur en leggers

Decentrale regelgeving

Foto van medewerkers die dijk controleren

Regelgeving en verordeningen van Waterschap Rivierenland.

Decentrale regelgeving

Waterbeheerprogramma

Foto van fietspad naast sloot

Geeft richting aan het waterbeheer voor de periode 2016-2021.

Waterbeheerprogramma 2016-2021 'Koers houden, kansen benutten'

Peilbesluiten

Foto van peilstok in het water

Afspraken over het waterpeil in een sloot, zijn het resultaat van een zorgvuldig doorlopen proces.

Peilbesluiten, beslissingen op maat

Visbeleid

Foto van visser in bootje

Wilt vissen in het rivierengebied? Dan kunt u te maken krijgen met Waterschap Rivierenland als eigenaar van veel water waarin wordt gevist .

Visbeleid