Beleid

Het waterschap zorgt voor droge voeten en voldoende schoon water. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. Zowel Europees (onder andere Kaderrichtlijn water), nationaal (onder andere Nationaal Bestuursakkoord Water) als regionaal (onder andere peilbesluiten). Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid en regels. Op basis hiervan stelt het waterschap het beheer en maatregelen vast.

Waterbeheerprogramma

Foto van fietspad naast sloot

Geeft richting aan het waterbeheer voor de periode 2016-2021.

Waterbeheerprogramma 2016-2021 'Koers houden, kansen benutten'

Wegenbeheerplan

Fietsende scholieren.jpg

Het wegenbeheer in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden van 2016 tot 2021.

Wegenbeheerplan 2016 - 2021

Deltaprogramma

Foto dijk

Hoe zorgen we ervoor dat Nederland de best beveiligde delta blijft?

Deltaprogramma

Decentrale regelgeving

Foto van medewerkers die dijk controleren

Regelgeving en verordeningen van Waterschap Rivierenland.

Decentrale regelgeving

Schouw watergangen

Foto van medewerkers die aan het schouwen zijn

Eigenaar van grond die grenst aan een sloot? In sommige gevallen bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd.

Schouw watergangen

Visbeleid

Foto van visser in bootje

Wilt vissen in het rivierengebied? Dan kunt u te maken krijgen met Waterschap Rivierenland als eigenaar van veel water waarin wordt gevist .

Visbeleid

Peilbesluiten

Foto van peilstok in het water

Afspraken over het waterpeil in een sloot, zijn het resultaat van een zorgvuldig doorlopen proces.

Peilbesluiten, beslissingen op maat

Duurzaamheid Innovatie Klimaat

Bubbels 11.jpg

Waterschap Rivierenland voert veel projecten uit die gericht zijn op duurzaamheid, innovatie en klimaat.

Waterplannen

Stedelijk water

Om de waterhuishouding op orde te houden, stelt het waterschap met iedere stad of gemeente een waterplan op.

Waterplannen

Waterbeheer buitenpolders

Luchtfoto Babylonienbroek

De belangrijkste functie van de buitenpolders is berging en afvoer van rivierwater. Vooral in de winter bij hoogwater.

Waterbeheer buitenpolders