Afvalwaterakkoorden

Wilt uw gemeente afspraken maken met het waterschap over beleid en beheer van de afvalwaterketen? Waterschap Rivierenland biedt gemeenten de mogelijkheid om afvalwaterakkoorden op te stellen aan de hand van modules die relevant zijn voor de betrokken gemeente.

Zolang er nog geen afvalwaterakkoord is gesloten tussen een gemeente en het waterschap, verleent het waterschap aansluitvergunningen. Deze zijn gebaseerd op de Aansluitverordening.

Voorwaarden

Op basis van artikel 3.8 van de Waterwet zijn gemeenten en waterschappen verplicht tot overleg en afstemming als het gaat om de afvalwaterketen. Is er nog geen afvalwaterakkoord gesloten, dan moet de gemeente een aansluitvergunning aanvragen.

Bijzonderheden

Een afvalwaterakkoord is een overeenkomst tussen gemeente en waterschap, waarin afspraken over beleid en beheer van de afvalwaterketen (riolering en zuivering) worden vastgelegd. Vanwege de sterke samenhang tussen riolering en zuivering is afstemming tussen gemeente en waterschap noodzakelijk. Het gebruik van modules zorgt er niet alleen voor dat er een akkoord komt dat specifiek is voor een bepaalde gemeente. Een ander voordeel is dat, bij wijziging of noodzakelijke aanvullingen, niet steeds een heel nieuw akkoord overeengekomen hoeft te worden, maar dat alleen de betrokken modules worden aangepast.

Voorbeelden

Modules kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • de uitkomsten van een Optimalisatiestudie AfvalwaterSysteem (OAS). Met een OAS worden de voorgenomen investeringen van gemeenten en waterschap op elkaar afgestemd om met minder kosten hetzelfde resultaat te behalen.
  • gezamenlijke meet- en monitoringsprogramma's
  • structurele samenwerking
  • gezamenlijke beheertaken
  • locaties van overnamepunten en de (maximale) afvalwaterhoeveelheden. Dit komt in beeld in of na 2010. Dan vervalt het instrument van de aansluitvergunning door veranderende waterwetgeving.

Aanpak

Voor meer informatie over afvalwaterakkoorden kunt u terecht bij Erik de Pooter, telefoon 0344 – 64 92 32 e-mail e.de.pooter@wsrl.nl.

Voor meer informatie over aansluitvergunningen, neem contact op met afdeling Vergunningen van het waterschap (telefoon: 0344 – 649 494, email: secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl).